Ние работим усърдно
за вашите знания!

Доц. д-р Веселин Т. Беловеждов , дм – Ръководител катедра

vesbel@abv.bg
032 602384
Портфолио
Доц. д-р Веселин Т. Беловеждов , дм

Образование и квалификации:
1976 – 1980 – езикова гимназия „Иван Вазов“
1980 – 1986 – МУ Пловдив, специалност „Медицина“
2001 г. – Придобиване на специалност
1995 г. – Придобиване на ОНС „Доктор“
2011 г. – Магистър по здравен мениджмънт

Кариерно развитие:
1995 – 2001 – асистент в Катедра по обща и клинична патология
2001 – 2005 – ст. асистент в Катедра по обща и клинична патология
2005 – 2010 – гл. асистент в Катедра по обща и клинична патология
2010 – доцент в Катедра по обща и клинична патология
1995 – 2011 – лекар патолог, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив ; 2011 – Началник на Отделение по клинична патология на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – Пловдив
2016 – Ръководител на Катедра по обща и клинична патология, МУ-Пловдив

Научни интереси:
Уропатология
Цитопатология
Експериментална патология
Участие във финансирани научно-изследователски и учебни проекти при МУ-Пловдив
Научно ръководство на докторанти, дипломанти и студенти.
Защитена дисертация за образователна и научна степен „доктор”
Многократно консултант на дисертации за образователна и научна степен „доктор”
Научен ръководител на докторанти (до момента) – 3 успешно защитили

Публикационна активност:
Публикации – 50;
Научни съобщения – 40;
Учебници – 15;
Дисертация – „Субфорникалният орган – морфологични изследвания на лактиращи плъхове”, 1995, Институт по експериментална морфология и по антропология, БАН, София.
Монография – „Имунохистохимия при карциноми на белия дроб и тумори на плеврата“, авт. : С. Генова, Ж. Пешев, В. Беловеждов

Членства в дружества:
Българско дружество по патология
Ползвани езици: английски, немски, руски

Доц. д-р Диана Старибратова, дм.

vesbel@abv.bg
032 602384
Портфолио
Доц. д-р Диана Старибратова, дм

Доц. д-р Елена Порязова-Маркова, дм

eporiazova@abv.bg
032 602 387
Портфолио
Доц. д-р Елена Гълъбова Порязова-Маркова, дм

Образование и квалификации:
1982 – 1986г. ОМГ „Акад. Кирил Попов”, гр. Пловдив
1986 – 1992г. МУ Пловдив, специалност „Медицина“
2000г. – Специалност по патологоанатомия с цитопатология
2005г. – Магистратура по Здравен мениджмънт
2010г. – Придобиване на ОНС „Доктор“
2014г. – Хабилитация като Доцент по научна специалност „Патологоанатомия и цитопатология”

Кариерно развитие:
1993 – 2011г. Асистент и Старши асистент в Катедрата по Обща и клинична патология на МУ-Пловдив
2011– 2014 г. Главен асистент в Катедрата по Обща и клинична патология на МУ-Пловдив
2014 г. Доцент в Катедрата по Обща и клинична патология на МУ-Пловдив

Клинична дейност:
1993–2011г. Лекар ординатор в Отделението по Клинична патология към УМБАЛ “Св. Георги”, Пловдив
2011г. Началник на Отделение по Клинична патология към УМБАЛ “Пълмед”, Пловдив

Научни интереси:
онкопатология, имунохистохимична типизация на туморите, диференциална диагноза при НПО, детска патология, гинекологична патология

Публикации:
Автор и съавтор на повече от 90 публикации у нас и в чужбина
Дисертация: “Диференциално-диагностично значение на имунохистохимичното изследване с Цитокератин 7 и 20, Бета катенин и СDX2 при колоректални карциноми и метастази от аденокарциноми сред перитонеума”

Монографии:
1. Ръководство по хистопатология и имунохистохимия, 2010г.
2. Клинична пулмология в детска възраст, под ред. на проф. Т. Шмилев, 2013г.
3. A Textbook of Advanced Oral and Maxillofacial Surgery, 2013

Учебници – автор и съавтор на 10 учебника и учебни помагала
Членства в дружества:
Български лекарски съюз
Съюз на учените в България
Българско дружество по патология
Европейско дружество по патология

Чужди езици:
Руски език
Английски език

Доц. Д-р Силвия Генова , дм

sylvia_genova@abv.bg
032 602 444 / 602 440
Портфолио
Д-р Силвия Николаева Генова, д.м.

Образование и квалификации:
1980 – 1984г. РЕГ „Ив. Вазов“, гр. Пловдив.
1986 – 1993г. МУ Пловдив, специалност „Медицина“
2000г. Придобиване на специалност
2016 г. Придобиване на ОНС „Доктор“

Кариерно развитие:
1994 г. Асистент към катедра “ Обща и клинична патоанатомия” МУ-Пловдив.
2006 г. Главен асистент в катедра “ Обща и клинична патоанатомия” МУ-Пловдив.
2018г – Хабилитация –доцент по обща и клинична патоанатомия.
УМБАЛ „Св. Георги“ – доцент по обща и клинична патоанатомия.

Научни интереси:
Интереси основно в областта на белодробната туморна патология.

Публикации: Автор и съавтор на 34 публикации в наши и чужди списания.
Дисертация: ИМУНОХИСТОХИМИЧНИ И МУТАЦИОННО-ГЕНЕТИЧНИ КОРЕЛАЦИИ ПРИ НЕДРЕБНОКЛЕТЪЧНИ БЕЛОДРОБНИ КАРЦИНОМИ.
Монография: Имунохистохимия при карциноми на белия дроб и тумори на плеврата.

Учебници:
1. Поглед в патологията. Учебник за студенти по здравни специалности. Под ред. на доц. Б.Л. Анави. Пловдив 2016. Издателство „Тафпринт“ ООД ISBN 978-619-7091-16-8
2. Обща и клинична патология за студенти по фармация. Под ред. на доц. Б.Л.Анави Пловдив 2016. Издателство „Тафпринт“ ООД ISBN 978-619-7091-15-1 стр. 131-140;
3. Lecture Course in General and Clinical Pathology for Dental students, first edition. Deparment of General and Clinical Pathology and Forensic Medicine. Medical University – Plovdiv. Lax Book, 2017. Assoc. Prof. Elena Poryasova. ISBN 978-619-189-066-8.

Членства в дружества:
БЛС;
Българско дружество по патология.
Дружеството по белодробни болести в България (ДББ).
ERS, Европейско респираторно дружество.

Доц. Д-р Дориян Диков, дм

dorian.dikov@gmail.com
032 2458
Портфолио
Доц. Д-р Дориян Иванчев Диков, д.м.

Образование и квалификации:
1974 – 1977 гимназия гр. Ловеч
1979 – 1985 МУ Плевен, специалност „Медицина“
1991 – Придобиване на специалност по патологична анатомия
2015 – Придобиване на ОНС „Доктор“

Кариерно развитие:
1987 – 2002 – Асистент и главен асистент в катедра по Обща и клинична патология, МУ / УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив
2018 Доцент в катедра по Обща и клинична патология, МУ – Пловдив

Научни интереси:
Обща патология
Простатна патология
Гастро-интестинална патология
Дерматохистопатология

Публикации 45
Дисертация 1
Монография 1 (еквивалент)

Членства в дружества:
Българско дружество по патология
Френското дружество по патология.
Международна академия по патология – френски клон.

Доц. д-р Илия Биволарски, дм

iliya_bivolarski@abv.bg
032 602 047
Портфолио
Доц. д-р Илия Петров Биволарски, дм

Образование и квалификации:
1983-1987 – Техникум по Ветеринарна Медицина, гр. Стара Загора
1987-1993 – МУ Пловдив, специалност „Медицина“
2000 – Придобиване на специалност по Обща и клинична патология
2017 – Придобиване на ОНС „Доктор“по „Патологоанатомия с цитопатология”, професионално направление: Медицина

Кариерно развитие:
1994-2000 – Асистент в Катедра „Обща и клинична патология”
2001-2004 – Старши асистент
От 2004 – Главен асистент, до влизане в сила на новия Закон за Висшето образование
От 2020 – Доцент към Катедрата по „Обща и клинична патология”
Отговорник по СУООКО към Катедрата (за 4 годишен период), Отговорник по учебната дейност на Катедрата и на звеното към КНСБ.
УМБАЛ “Свети Георги“ ЕАД – гр. Пловдив, лекар ординатор в Отделение по Клинична патология – от 04.07.1994 г. до 10.05.2006 г.
УМБАЛ „Пълмед – от 2016 – патолог в отделение по клинична патология
МБАЛ “Живот+“ гр. Крумовград, обл. Кърджали – Началник лаборатория по обща и клинична патология
МБАЛ „Девин” ЕАД, гр. Девин, обл. Смолян – Началник лаборатория по Клинична патология – от 03.02.2010 до 27.01.2012 г.
МБАЛ „Ардино” ЕООД, гр. Ардино, обл. Кърджали – Патолог в патохистологична лаборатория – от 27.01.2012 до 21.05.2012 г.
СБАЛ на УНГБ „Св. Св. Козма и Дамян” ООД, гр. Пловдив – Лекар – началник лаборатория – от 26.02.2013 г. до 30.12.2013 г.
МБАЛ “Свиленград“ ЕООД, гр. Свиленград, обл. Хасково – Началник Патохистологична лаборатория – от 01.01.2014 г.
УНИ Хоспитал, гр. Панагюрище – Консултант по Клинична патология – от май 2018 до декемри 2018.
Научни интереси: Eкспериментална и туморна патология, морфометрия, медицинска педагогика, медицинска етика и право, съдебна медицина. Поддръжка, информационно обновяване и техническо обслужване на интернет сайтове, изградени върху платформите Joomla и WordPress.

Потфолио:
Публикации: 51 в национални и международни списания.
Участия в научни форуми (национални и международни): 48, с 24 сертификата
Цитирания: 27, от които 16 – в Wikipedia
Съавторство в 31 академични учебни ръководства и учебници за студенти по медицина, дентална медицина, фармация и здравни специалности с колектив от МУ Пловдив.
Създаване на Здравен портал (от 2009 г.), с три виртуални структури – сайт на български език (www.zdrave-bg.eu ), сайт на английски език (MyHealth-Guide.org) и профил с видеоматериали в YouTube. Здравният портал предоставя учебни материали за студентската подготовка по патология и е източник на допълнителна медицинска информация.

Патенти и авторски продукти: 7 удостоверения, свидетелства и сертификати от Агенцията за Закрила на Интелектуална собственост, Патентно бюро гр. Пловдив и Патентното ведомство на Република България

Дисертация: „Обучението по патология: от традиция към виртуалност”
Проведени обучения: Сертификати за успешно приключили следдипломни обучения по проекти, участия в обучителни семинари, курсове за повишаване на квалификацията на симпозиуми, конгреси и конференции, както и в центрове за професионално обучение – 13 бр.
Членства в дружества:
Членство в БЛС
Националното дружество по патология
Българското научно дружество по обществено здраве
Съюза на учените в България.

Д-р Десислава Божкова, дм – гл. асистент

desislava_lapteva@abv.bg
032 602 047
Портфолио
Д-р Десислава Миленова Божкова, дм

Образование и квалификации:
1997г. – 2002г. – Природо-матеметическа гимназия „Добри Чинтулов“ – гр. Сливен
2002г – 2008г. МУ – Пловдив, специалност „Медицина“
2017г. Придобиване на специалност „Обща и клинична патология“
2016г. Придобиване на ОНС „Доктор“

Кариерно развитие:
2011г. – 2016г. Асистент в катедра „Обща и клинична патология“
2017г. Главен асистент в катедра „Обща и клинична патология“
УМБАЛ „Св. Георги“ – 2011г.- 2017г.

Потфолио :
Публикации – 8
Дисертация „Епително-мезенхимен преход и пролиферативна активност при яйчникови карциноми“
Монография
Учебници – 3

Членства в дружества:
Българско дружество по патология

Д-р Деница Сертева, дм – гл. асистент


032 602-444
Портфолио
Д-р Деница Златкова Сертева – Сариева

Образование и квалификации:
15/01/1998–17/10/2002 Средно общо образование: Хуманитарен профил Южно-африканско англоезиково училище “Trichardt School for Christian Education”; General and Further Education and Training Quality Assurance Council of South Africa, Мапуто (Мозамбик)
13/09/2004–26/10/2010 Магистър по Медицина Медицински Университет – София, София (България)
01/06/2011–06/12/2015 Специализант по обща и клинична патология Медицински Университет – София, база УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” ( 01.06.2011г – 29.08.2014г ) и Медицински Университет – Пловдив, база УМБАЛ “Свети Георги” ( 01.09.2014 – 06.12.2015 )(България)
01/2016–До сега Придобита специалност по обща и клинична патология и цитопатология

Kариерно развитие:
01/09/2014–До сега Асистент по обща и клинична патология Медицински Университет-Пловдив
01/09/2014–До сега Лекар – патоанатом УМБАЛ ‘Свети Георги’, гр. Пловдив
01/04/2011–29/08/2014 Лекар – патоанатом УМБАЛСМ ‘Н. И. Пирогов’, София

Научни интереси:
Гинекологична патология, патология на гастро-интестиналната система, на гърдата, на отделителната система и др.

Публикации
A case report of PEComa with morphological suspicion of malignant potential – poster, D. Serteva, M. Tsvetkov, M. Kamenova; UMHATVirchows Archiv, European Journal of Pathology, Vol.465 ( Suppl.1): S1-S379, Aug.2014
Case report: Thymic carcinoma in a three-year-old child – poster, D. Serteva, E. Poriazova, V. Belovezhdov, M. Kamenova, Medical University-Plovdiv, General and clinical pathology, Bulgaria, Virchows Archiv, European Journal of Pathology, Vol.467 (Suppl1): S1-S276, 2015
V. Marianovsky, O. Bogdanova, M. Tsvetkov, D. Serteva, B. Mladenov, ‘Testicular Adrenal Rest Tumors ( TARTS ) with unusual histological features in congenital adrenal hyperplasia’, Urology Case Reports, Volume 3, Issue 4, July 2015, Pages 126-128
Епително-мезенхимен преход и туморна прогресия при карциноми на женска полова система – доклад, Е. Порязова, Д. Сертева, Катедра обща и клинична патология, МУ-Пловдив, Отделение по клинична патология, УМБАЛ ‚Пълмед‘, XII Национален конгрес по патология, Велико Търново, 11-13 Май, 2017г.
Рядък случай на съчетани Бренеров тумор и ендометриоза в яйчник, ангиолейомиом на маточното тяло и хемангиом на маточната шийка – постер, М. Томова, Е. Порязова, Д. Сертева, И. Биволарски, Г. Радинска, С. Патишанов, Катедра обща и клинична патология и съдебна медицина, МУ-Пловдив, Отделение по клинична патология, УМБАЛ ‚Пълмед‘,Клиника по акушерство и гинекология, УМБАЛ ‚Пълмед‘; XII Национален конгрес по патология, Велико Търново, 11-13 Май, 2017г.
Рядък случай на първичен перитонеален карцином – постер, Е. Порязова, Д. Сертева, И. Биволарски, С. Патишанов, Г. Радински; Катедра обща и клинична патология и съдебна медицина, МУ-Пловдив, Отделение по клинична патология, УМБАЛ ‚Пълмед‘, Клиника по акушерство и гинекология, УМБАЛ ‚Пълмед‘;XII Национален конгрес по патология, Велико Търново, 11-13 Май, 2017г.
Рядък случай на карциносарком на матката – постер, Д. Сертева, Е. Порязова, М. Томова, С. Патишанов, Г. Радински ; Катедра обща и клинична патология и съдебна медицина, МУ-Пловдив, Отделение по клинична патология, УМБАЛ ‚Пълмед‘, Клиника по акушерство и гинекология, УМБАЛ ‚Пълмед‘;XII Национален конгрес по патология, Велико Търново, 11-13 Май, 2017г.
Епително-мезенхимен преход при ендометриални карциноми, карциносаркоми на маточното тяло и ендометриоза- Деница Сертева, Елена Порязова Медицински Университет-Пловдив, Катедра по обща и клинична патология; УМБАЛ „Пълмед“, Пловдив EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITION IN ENDOMETRIAL CARCINOMAS, CARCINOSARCOMAS OF THE UTERINE CORPUS AND ENDOMETRIOSIS Denitsa Serteva, Elena Poryazova Medical University-Plovdiv, Department of general and clinical pathology; UMHAT ‘Pulmed’- Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив. Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина т. ХХII Scientific works of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series G. Medicine, Pharmacy and Dental medicine, Vol.ХХII. ISSN 1311- 9427 (Print), ISSN 2534-9392 (On-line). 2018.
Дисертация : Зачислена на тема : Епително-мезенхимен преход при ендометриални кацриноми, карциносаркоми на маточното тяло и ендометриоза

Учебници : Участие в протоколни тетрадки на катедрата за медици и дентални медици, на български и на английски език;
Practicals ‘Clinical pathology’, 2016, ISBN 978-954-9549-41-6
Handbook of histopathology and immunohistochemistry, 2016, ISBN 978-619-189-046-0
Lecture course in General pathology for medical students, first edition, 2017; ISBN 978-619-189-058-3
Lecture course in Clinical pathology for medical students, first edition, 2017; ISBN 978-619-189-071-2
Lecture course in General and Clinical pathology for dental students, first edition, 2017; ISBN 978-619-189-066-8

Членства в дружества:
Българско дружество по патология
Европейско дружество по патология


Чужди езици:
Португалски

Д-р Георги Иванов – асистент

igroegvonavi@abv.bg
032 602 585
Портфолио
Д-р Георги Петков Иванов

Образование и квалификации:
1977 – 1979г. Гимназия „ Лиляна Димитрова”, гр. Пловдив
1982 – 1989г. МУ Пловдив, специалност „Медицина“
1999г. – Специалност по патологоанатомия с цитопатология

Кариерно развитие:
1990-1991 г. – лекар в Карлово
1991- 1999г. – асистент в Катедра по Обща и клинична патология на МУ-Пловдив;
1999-2006г. – старши асистент в Катедра по Обща и клинична патология на МУ-Пловдив;
2006-главен асистент в Катедрата по Обща и клинична патология на МУ-Пловдив

Клинична дейност:
1995г. – Лекар-патолог в Отделение по Клинична патология към УМБАЛ “Св. Георги”, Пловдив

Научни интереси:
Невропатология;
орална патология;
уропатология

Публикации:
Публикации в национални списания и сборници – 19;
публикации в чуждестранни списания – 5;
монографии, учебници и учебни помагала – 12;
участие в конгреси и конференции в страната – 46;
участие в конгреси и конференция в чужбина – 3;
изготвяне на морфологичната част на дисертационни трудове – 5

Членства в дружества:
Български лекарски съюз
Българско дружество по патология

Чужди езици:
Френски език
Руски език
Английски език

Други:
Катедрен отговорник по качеството на обучението

Д-р Мария Колева-Иванова – гл. асистент

Mariya.Kolevaivanova@gmail.com
032 60 2458
Портфолио
Д-р Мария Стоянова Колева-Иванова

Образование и квалификации:
1998г. – 2002г. Английска Езикова Гимназия„Гео Милев“, Бургас
2003г. – 2009г. МУ Пловдив, специалност „Медицина “
2017г. – Придобиване на специалност „Обща и Клинична Патология“

Кариерно развитие:
2010г. – до момента Асистент в Катедра „Обща и Клинична Патология“’към МУ Пловдив
от 12.04.2010г. до момента лекар в ОКП към УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив

Научни интереси:
Уропатология
Публикации в областта на уропатологията и гастропатологията
Членства в дружества:
Българско Дружество по Патология
Европейско Дружество по Патология
Български Лекарски Съюз

Д-р Десислава Ташкова – асистент

desi.tashkova@abv.bg
032 602 458
Портфолио
Д-р Десислава Атанасова Ташкова

Образование и квалификации:
1996 – 2001 год. Гимназия с хуманитарен профил „Св. Св. Кирил и Методий”, град Пловдив
2001 – 2009 год. МУ Пловдив, специалност „Медицина“
2015 год. Придобиване на специалност по Обща и клинична патология

Кариерно развитие:
2009 – Асистент в катедра по Обща и клинична патология
2009 – 2017 год. УМБАЛ „Св. Георги“ – лекар

Научни интереси:
В областта на онкологията и гастропатологията.

Потфолио :
Публикации –15
Участие в научни форуми в България – 3
Участие в научни форуми в чужбина –5
Участие във вътреуниверситетски проекти – 4

Членства в дружества:
Българско дружество по патология
Европейско дружество по патология (ESP)
Американска и Канадска асоциация по патология (USCAP)

Д-р Милена Гулинац – гл. асистент

mgulinac@hotmail.com
032 60 2347
Портфолио
Д-р Милена Гулинац

Образование и квалификации:
2002 -2005 – Гимназия с медицински профил СОУ„Гоце Делчев”, гр. Куманово, Р.Македония
2005 – 2011 – МУ Пловдив, специалност „Медицина“
2016 – Придобиване на специалност

Кариерно развитие:
2011 – 2015 – лекар в Отделение по клинична патология на УМБАЛ „Каспела“ ЕООД, Пловдив,
2013 – лекар- патолог в Отделение по клинична патология на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, Пловдив,
2015 – Асистент в Катедра по Обща и Клинична патология, МУ- Пловдив
2016- Лекар-патолог в Отделение по клинична патология на МБАЛ “АСЕНОВГРАД“, гр.Асеновград,

Научни интереси:
Патология на щитовидната жлеза
Патология на отделителната система.

Публикационна активност:
Публикации – 8
Семинари – 1
Курсове – 2
Конференции – 5
Доклад – 1
Учебници – 5

Членства в дружества:
Българско дружество по патология
Европейско дружество по патология

Д-р Александър Георгиев Иванов – асистент

alexander_ivanov1990@abv.bg
032 602585
Портфолио
Д-р Александър Георгиев Иванов

Образование и квалификации:
2004 – 2009 – Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“
2009 – 2017 МУ Пловдив, специалност „Медицина“

Кариерно развитие:
2018 – 20 …… Асистент в катедра „Обща и клинична патология“
УМБАЛ „Св. Георги“ – Лекар в Отделение по обща и клинична патология

Научни интереси:
Патология на ГИТ, Уропатология

Членства в дружества:
Българско дружество по патология

Д-р Мария Попиванова – асистент

maria_popivanova@abv.bg
032 602 458
Портфолио
Д-р Мария Попиванова

Образование и квалификации:
2007 – 2012 – Езикова гимназия „Пловдив“
2012 – 2018 МУ Пловдив, специалност „Медицина“

Кариерно развитие:
Октомври 2018г. – Януари 2019г. – Хоноруван преподавател към Катедрата по обща и клинична патология на МФ при МУ-Пловдив
2019 г. – Асистент в катедра „Обща и клинична патология“
УМБАЛ „Св. Георги“ – Лекар в Отделение по обща и клинична патология

Членства в дружества:
Български Лекарски Съюз
Българско Дружество по Патология
Европейско Дружество по Патология

Д-р Петър Цветков - асистент

petar_tsvetkov_91@abv.bg
0887 000 964
Портфолио
Образование и квалификации:
2006г. – 2010г. ПГМТ „Проф. Цветан Лазаров“ , Пловдив
2012г. – 2018г. МУ Пловдив, специалност „Медицина “

Кариерно развитие:
от 02.2019г. – до момента Асистент в Катедра „Обща и Клинична Патология“’към МУ Пловдив
от 01.2020г. до момента лекар-специализант в Отделение по Обща и Клинична патология към УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив
от 2018г. до момента Лекар в СПО към МБАЛ Св. Пантелеймон, Пловдив
Членства в дружества:
Български Лекарски Съюз

Д-р Веселин Чонов - асистент

vesko06@gmail.com
0878 837 362
Портфолио
Образование и обучение
2019 - Асистент в Катедра по Обща и Клинична патология, МУ- Пловдив
2018 – Придобиване на специалност “Обща и клинична патология”
2013 – 2018 - Катедра по Обща и клинична патология на Медицински университет – Пловдив и УМБАЛ „Каспела“
2007 – 2013 - Медицински университет – Пловдив, Магистър по „медицина“
2002 – 2007 - Езикова гимназия - Пловдив – гр. Пловдив, Профил чуждоезиков – немски език, средно образование
1995 – 2002 - ОУ „ Княз Александър І“ - гр.Пловдив, основно образование

Трудов стаж
2013 – 2018 - Лекар - специализант по обща и клинична патология
УМБАЛ „Св.Георги“ и УМБАЛ „Каспела“ гр.Пловдив
2002 – 2014 - Компютърен специалист , СМДЛ „ХИСТО-2000“ЕООД

Езикови умения
Английски език – С1 – сертификат
Немски език –  TestDaF сертификат

Компютърна грамотност
Microsoft Office /Word, Excel, Access, Power Point/, Hardware,Software
Лични умения и компетенции

Работа в екип, отговорност, комуникативност, инициативност
Тенис, плуване, ски, футбол, баскетбол

Свидетелство за управление на МПС
Категория «В+M» , стаж над 9 години активен шофьор

ЧЛЕНСТВА В ДРУЖЕСТВА:
Български Лекарски Съюз
Българско Дружество по Патология
Европейско Дружество по Патология

Д-р Даниел Марков - асистент

daniel_mark@abv.bg
0893 686 769
Портфолио
Образование и обучение
2007г. - 2010г. - Основно образование, ОМГ “ Акад. Кирил Попов“
2010г. - 2015г. - Средно образование, ЕГ “Пловдив”
2015г. - 2021г. - Висше образование МУ ”Пловдив”, ОКС Магистър
от 12.2020 до 06.2021 - УМБАЛ “Каспела“ ЕООД, гр. Пловдив, ул. София 64
от 12.2021 - Асистент в Катедра “Обща и клинична патология”, МУ - Пловдив

Д-р Ангелина Моллова - асистент

angelinamolova@gmail.com
0887 730 089
Портфолио
Образование и обучение
2007г. - 2012г. - Средно образование Природоматематическа гимназия град Пазарджик
2012г. - 2018г. - Магистър Медицински университет Пловдив
Трудов стаж
от 10.2018г. - 2021г. - Хоноруван преподавател в УМБАЛ "Св. Георги" гр. Пловдив

Д-р Росен Станчев - асистент

rosen.stanchev35@gmail.com
0878 307 729
Портфолио
Образование и обучение
2008г.придобита диплома за висше образование на образователно –квалификационна степен’’ Професионален Бакалавър’’ по специалност Медицински лаборант с продължителност на обучение три години в Медицински Колеж гр.Пловдив
2020г.придобита диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен Магистър по специалност ‘’Медицина ‘’ с професионална квалификация ‘’Магистър-лекар” издадена от Медицински Университет гр.Пловдив от 2008 г.до 2020г.
Чуждоезиковобучение (2002г.-2003г). –английски език в училище’’Европа” с продобити два сертификата на ниво А2 и А3
Трудов стаж
15.09.21г.до 23.12.21г. /граждански договор/
От 22.03.2022г. на трудов договор
Медицински Университет гр.Пловдив
Асистент по обща и клинична патология

Д-р Елена Геракова - асистент

elena.gerakova@mu-plovdiv.bg
0883 413 261
Портфолио
Образование и обучение
09.2011 - 10.2018 - Магистратура Медицински Университет гр. Плевен специалност „Медицина“
Трудов стаж
01.2018. - 01.2022. - Лекар специализант в Отделение по Обща и Клинична патология към УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив
от 09.2021. - до момента - Хоноруван асистент и асистент в Катедра „Обща и Клинична Патология“’ към МУ Пловдив

Д-р Мария Стоилова - асистент

mariya.stoilova92@gmail.com
0883 441 447
Портфолио
Образование и обучение
09.2013. - 09.2019. - Магистър по медицина Медицински Университет Пловдив
Трудов стаж
10.2020 – В ХОД – Пловдив, България, Асистент по Обща и Клинична патология, Катедра Обща и клинична патология, Медицински Университет Пловдив
04.2020 – В ХОД – Пазарджик, България, Лекар - специализант по Обща и Клинична патология, Отделение по Клинична патология и съдебна медицина, МБАЛ Пазарджик
01.2020 – 03.2020 – България, Лекар - ординатор, Отделение по Клинична патология и съдебна медицина, МБАЛ Пазарджик
10.2019 – 12.2019 - Лекар, Център за спешна медицинска помощ - Пловдив
08.2017 – 12.2018 - Пловдив, България, Санитар, Клиника по клинична хематология
02.2014 – 08.2014 - Пловдив, Агент, Telus Int


Всички права запазени за Катедрата по обща и клинична патология, МУ – Пловдив

Дизайн и разработка Дорадолинк ООД, Пловдив ©2023